Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 91
Έτος : 2020
Τίτλος : Τρόπος υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περίληψη : Σχετικά με τον κατ’ άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016 τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται με το κοινό καθεστώς, δεν είναι επιτρεπτό το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά να υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς επί του συνόλου των αποδοχών για τις οποίες θα καταβάλλονταν εισφορές κλάδου σύνταξης, εάν οι υπάλληλοι ήταν κοινοί ασφαλισμένοι, αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται επί των αποδοχών για τις οποίες καταβλήθηκε η επιπλέον εισφορά, δηλαδή αυτών του «δημοσιοϋπαλληλικού» καθεστώτος (κατά πλειοψηφία). Η παρούσα γνωμοδότηση εκδόθηκε κατόπιν παραπομπής του 2ου ερωτήματος της υπ’ αριθ. 20/2020 γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος στην Β΄ Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 127/2020 γνωμοδότηση Πλήρους Ολομέλειας του ΝΣΚ.
Διατάξεις : ΑΝ 1846/1951Α25Π2, ΑΝ 1846/1951Α25Π4, Ν 3163/1955Α1, ΝΔ 4277/1962Α11Π1, ΝΔ 4277/1962Α11Π2, ΝΔ 4277/1962Α11Π3, ΝΔ 4277/1962Α11Π4, ΝΔ 4579/1966Α4Π2, ΝΔ 78/1973Α2, ΥΑ 21/16/3581/11-9-1975, ΠΔ 1041/1979Α59Π1, ΠΔ 1041/1979Α59Π2, ΠΔ 1041/1979Α59Π8, ΠΔ 1041/1979Α59Π9, Ν 1654/1986Α1Π1, Ν 1902/1990Α25Π1, Ν 2084/1992Α20Π2, Ν 2084/1992Α20Π10, Ν 2084/1992Α44, Ν 3029/2002Α2Π9, Ν 4387/2016Α1, Ν 4387/2016Α2, Ν 4387/2016A4, Ν 4387/2016A5, Ν 4387/2016A8, Ν 4387/2016Α21, Ν 4387/2016Α26, Ν 4387/2016Α27Π1, Ν 4387/2016Α28, Ν 4387/2016Α30, Ν 4387/2016Α51Π1, Ν 4387/2016Α51Π2, Ν 4387/2016Α53, Ν 4387/2016Α55, Ν 4461/2017Α94Π1, Ν 4461/2017Α94Π2
Λήμματα : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ, ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή