Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 125
Έτος : 2020
Τίτλος : Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 179 του ν. 4261/2014 : α) ως προς το καθεστώς διανομής της περιουσίας των πρώην θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, β) ως προς το φορέα που θα αναλάβει την πραγματοποίηση και διαχείριση της διανομής της περιουσίας αυτής, και γ) βάσει ποίων διατάξεων μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία διανομής ή η εκκαθαριστική διαδικασία για την εταιρεία ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, δεδομένου ότι τα κινητά περιουσιακά της στοιχεία, τα βιβλία και στοιχεία αυτής και το εν γένει αρχειακό της υλικό έχει καταστραφεί.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : α) Στην περίπτωση των θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ η διανομή της εταιρικής τους περιουσίας θα πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 179 του ν. 4261/2014, (και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα καταστατικά τους και τις διατάξεις του ν. 4548/2018), ανεξάρτητα από την πρόοδο και την περάτωση της εκκαθάρισης των εταιρειών αυτών, β) δεν υφίσταται αρμοδιότητα δημόσιας υπηρεσίας για τη διενέργεια της διανομής της εταιρικής περιουσίας των υπό εκκαθάριση εταιρειών, και γ) η διαδικασία διανομής της περιουσίας της εταιρείας ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ θα λάβει επίσης χώρα, σύμφωνα με όσα εκτίθενται για όλες τις θυγατρικές της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, εφόσον βεβαίως προκύψει εταιρική περιουσία (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4038/2012Α16, Ν 4261/2014Α179, Ν 3429/2005Α14ΑΠ15, Ν 4548/2018Α167, Ν 4548/2018Α168, Ν 4548/2018Α169, Ν 4548/2018Α170
Λήμματα : ΕΟΜΜΕΧ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ , ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή