Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 127
Έτος : 2020
Τίτλος : Τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περίληψη : Ο τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης του τακτικού προσωπικού των ήδη ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού των ΝΠΔΔ που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31-12-1992 και επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν κατά τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του κοινού καθεστώτος, γίνεται πάντοτε με τις καθοριζόμενες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αποδοχές, όπως προβλέπεται από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016. Το δε ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, πρέπει να υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί του συνόλου των αποδοχών για τις οποίες θα καταβάλλονταν εισφορές κλάδου σύνταξης, εάν οι υπάλληλοι ήταν κοινοί ασφαλισμένοι (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 91/2020 γνωμοδότησης της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας.
Διατάξεις : ΑΝ 1846/1951Α25Π2, ΑΝ 1846/1951Α25Π4, Ν 3163/1955Α1, ΝΔ 4277/1962Α11Π1, ΝΔ 4277/1962Α11Π2, ΝΔ 4277/1962Α11Π3, ΝΔ 4277/1962Α11Π4, ΝΔ 4579/1966Α4Π2, ΝΔ 78/1973Α2, ΥΑ 21/16/3581/11-9-1975, ΠΔ 1041/1979Α59Π1, ΠΔ 1041/1979Α59Π2, ΠΔ 1041/1979Α59Π8, ΠΔ 1041/1979Α59Π9, Ν 1654/1986Α1Π1, Ν 1902/1990Α25Π1, Ν 2084/1992Α20Π2, Ν 2084/1992Α20Π10, Ν 2084/1992Α44, Ν 3029/2002Α2Π9, Ν 4387/2016Α1, Ν 4387/2016Α2, Ν 4387/2016A4, Ν 4387/2016A5, Ν 4387/2016A8, Ν 4387/2016Α21, Ν 4387/2016Α26, Ν 4387/2016Α27Π1, Ν 4387/2016Α28, Ν 4387/2016Α30, Ν 4387/2016Α51Π1, Ν 4387/2016Α51Π2, Ν 4387/2016Α53, Ν 4387/2016Α55, Ν 4461/2017Α94Π1, Ν 4461/2017Α94Π2
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ, ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή