Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 15
Έτος : 2021
Τίτλος : Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αντίστοιχης εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ διπλωματούχων μηχανικών της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές καθορίζονται στο π.δ. 99/2018. Δικαίωμα εξέλιξης στις ανωτέρω τάξεις των ήδη εγγεγραμμένων διπλωματούχων μηχανικών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΣΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Περίληψη : Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αυτές καθορίζονται στο π.δ. 99/2018, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και αντίστοιχης εξέλιξης στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’, και σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις επόμενες τάξεις, δυνάμει των συνταγματικών αρχών της οικονομικής ελευθερίας και της αναλογικότητας (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 4409/2016Α52Π3, Ν 4409/2016Α52Π5, Ν 4409/2016Α55, Ν 3919/2011Α1, Ν 3919/2011Α3, Ν 4439/2016Α29, Ν 1225/1981Α1, Ν 3328/2005Α4, ΠΔ 99/2018Α1, ΠΔ 99/2018Α2, ΠΔ 99/2018Α3, ΠΔ 99/2018Α15, ΠΔ 27/11-14/12/1926Α2, ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010Α12Π2, ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ./178581/2017Α11, ΟδηγΕΕ 2018/958Α5, ΟδηγΕΕ 2018/958Α6, ΟδηγΕΕ 2018/958Α7, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α5Π1
Λήμματα : ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή