Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 16
Έτος : 2021
Τίτλος : Συνυπολογισμός στην προσωπική διαφορά του άρθρου 45 του ν. 4569/2018, που καταβάλλεται στους διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την 1.11.2011 και έως την 11.10.2018, των επιδομάτων των άρθρων 27 παρ. 34-35 του ν. 2166/1993 και 8 παρ. 2 του ν. 2430/1996 και υπό ποιές προϋποθέσεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Περίληψη : Στην προσωπική διαφορά του άρθρου 45 του ν. 4569/2018, που καταβάλλεται στους διπλωματούχους μηχανικούς, οι οποίοι μετατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών μετά την 1.11.2011 και έως την 11.10.2018, συνυπολογίζονται τα επιδόματα των άρθρων 27 παρ. 34-35 του ν. 2166/1993 και 8 παρ. 2 του ν. 2430/1996, εφόσον ο υπάλληλος, διπλωματούχος μηχανικός, εισέπραττε τα επιδόματα αυτά, πριν από τη μετάταξή του και συγκεκριμένα κατά την 31η Οκτωβρίου 2011, από το φορέα στον οποίο υπηρετούσε (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 4569/2018Α45Π1, Ν 4354/2015Α27Π1, Ν 4354/2015Α27Π4, Ν 4024/2011Α29Π2, Ν 4024/2011Α30Π1, Ν 4024/2011Α32Π1, Ν 3845/2010Α3Π22, Ν 2166/1993Α27Π34, Ν 2166/1993Α27Π35, Ν 2308/1995Α15Π5, Ν 2430/1996Α8Π2
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή