Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 72
Έτος : 2021
Τίτλος : Υποχρέωση ή μη, των Επιτροπών εγκατάστασης μισθωτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να απέχουν από πράξεις εγκατάστασης των πλειοδοτών-μισθωτών δημοσίων λατομείων σε μισθωμένες από αυτούς δημόσιες εκτάσεις, δυνάμει υπογραφεισών συμβάσεων μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, μετά τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση προς λατομική εκμετάλλευση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, έως την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ασκηθεισών αιτήσεων για την αναστολή εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης, κατόπιν άσκησης αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, τρίτου προσώπου, ήτοι του Δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου βρίσκονται οι, προς εκμετάλλευση, λατομικές εκτάσεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Η Διοίκηση οφείλει, στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης, να απέχει από πράξεις εγκατάστασης των πλειοδοτών-μισθωτών στις, μισθωμένες από αυτούς, δημόσιες, προς λατομική εκμετάλλευση, εκτάσεις, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης ή μέχρι την έκδοση τυχόν απορριπτικής πράξης του αρμοδίου Δικαστή επί του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α20Π1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π1α, ΠΔ 18/1989Α45, ΠΔ 18/1989Α52
Λήμματα : ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή