Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 89
Έτος : 2021
Τίτλος : Εκχώρηση των αποδοχών δημοσίου υπαλλήλου με εργολαβικό δίκης, κατ’ εξαίρεση του κανόνα περί του ανεκχώρητου των αποδοχών. Προσδιορισμός του αντικειμένου της δίκης επί αγωγικού αιτήματος για το νομικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης με το Δημόσιο και την κατάταξη του ενάγοντος σε θέση εργασίας αορίστου χρόνου. Αόριστος προσδιορισμός της εκχωρούμενης απαίτησης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Ο κανόνας του ανεκχώρητου των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 1453/1938, κάμπτεται με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων που ρητά επιτρέπουν την εκχώρησή τους με το εργολαβικό της δίκης και στην περίπτωση που αυτή έχει ως αντικείμενο τον χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης των εκχωρητών με το Δημόσιο, ως αορίστου χρόνου, και την κατάταξή τους σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από το δεκαπλάσιο των αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. 7 του ΚΠολΔ (ομόφωνα). Δεν υφίσταται υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ για παρακράτηση των αποδοχών των υπαλλήλων του και απόδοσή τους στην αναγγελθείσα δικηγορική εταιρεία, σε εξόφληση της συμφωνηθείσας αμοιβής της, διότι στα εργολαβικά δίκης δεν περιέχεται επαρκώς ορισμένη δήλωση των εντολέων περί εκχώρησης των αποδοχών τους (κατά πλειοψηφία). Το ερώτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 εδ. ε΄ του ν. 3086/2002, με την Γνωμοδότηση 40/2021 του Ε΄ Τμήματος.
Διατάξεις : ΑΝ 1453/1938Α1, ΚΠΟΛΔΑ11Π7, ΚΠΟΛΔΑ982Π2δ, ΕισΝΚΠολΔΑ52Π20, ΑΚΑ2, ΑΚΑ173, ΑΚΑ200, ΑΚΑ455, ΑΚΑ460, ΑΚΑ461, ΑΚΑ464, ΝΔ 3026/1954Α92Π1, ΝΔ 3026/1954Α92Π3, ΝΔ 3026/1954Α92Π4, ΝΔ 3026/1954Α92Π5, ΝΔ 3026/1954Α92Π6, ΝΔ 3026/1954Α95, ΝΔ 3026/1954Α98Π1, Ν 4194/2013Α58, Ν 4194/2013Α60, Ν 4194/2013Α63, Ν 4194/2013Α166
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή