Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 124
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν η μισθώτρια εταιρεία του εξαώροφου κτηρίου που βρίσκεται στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου 30 και Αλ. Σούτσου, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επικαλείται βάσιμα την ύπαρξη ανωτέρας βίας κατά το χρονικό διάστημα από 25.02.2020 και επέκεινα εξαιτίας της πανδημίας του ιού Covid-19 ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ήταν υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το επενδυτικό της έργο με ισόχρονη απαλλαγή καταβολής μισθώματος (περίοδος χάριτος).
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Περίληψη : Με βάση την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων, χωρίς προσκόλληση στην λεκτική διατύπωση, κατ’ εφαρμογή, δε, της αρχής της καλής πίστης, πρέπει να γίνει δεκτό πως και οι πράξεις της κανονιστικά δρώσας Πολιτείας για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19, συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, με την επίκληση του οποίου, υπό την αίρεση της σωρευτικής συνδρομής των αναφερομένων, στην παράγραφο 11 της εν λόγω γνωμοδότησης, προϋποθέσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος της αναδόχου εταιρείας δύναται να θεωρηθεί ότι ανυπαιτίως εμποδίστηκε στην ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ιδίως για την εκτέλεση των επενδυτικών έργων και επέκεινα η αποδοχή της ύπαρξης λόγου ανωτέρας βίας συνιστά βάσιμο δικαιολογητικό λόγο για την ισόχρονη παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών της και ταυτόχρονα για την απαλλαγή της για το ίδιο διάστημα της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος.
Διατάξεις : Ν 4682/2020Α1, Ν 4682/2020Α2, Ν 4683/2020Α1, ΑΚΑ173, ΑΚΑ200
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή