Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 126
Έτος : 2021
Τίτλος : Ποιοί από τους διδάσκοντες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ μπορούν να ορίζονται μέλη της εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι διδάσκοντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Διατάξεις : Ν 4485/2017Α30Π1, Ν 4485/2017Α34Π4, Ν 4485/2017Α34Π5, Ν 4485/2017Α34Π6, Ν 4485/2017Α36Π1, Ν 4485/2017Α36Π2, Ν 4485/2017Α36Π5, Ν 4485/2017Α36Π6, Ν 4485/2017Α45Π1
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΕΙ ΔΕΠ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, ΜΕΛΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή