Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 143
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν: 1) οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4607/2019 και 2) η διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 καταλαμβάνει ή όχι την περίπτωση του αναφερόμενου στο ιστορικό του ερωτήματος υπαλλήλου (Ι. Μ.), ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης αυτής, με υπουργική απόφαση απόσπασης, η οποία είχε εκδοθεί προγενεστέρως του χρόνου έναρξης ισχύος του ν. 4635/2019, παρατείνοντας ήδη ισχύουσα απόσπαση με όμοια απόφαση.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΑΜΑΡΑ ΝΑΤΑΛΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : Οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4635/2019, οι οποίες προαπαιτούν την χορήγηση σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την απόσπαση ή την παράταση απόσπασης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ σε άλλους φορείς, είναι νεότερες αλλά και ειδικότερες εκείνων του άρθρου 61 του ν. 4607/2019, οι οποίες ορίζουν ότι για την παράταση απόσπασης υπαλλήλου στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αρκεί μόνη η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και ως τέτοιες κατισχύουν των τελευταίων. Υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ αποσπασμένος στην ΕΕΕΠ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019 και του οποίου υπαλλήλου η απόσπαση είχε λήξει κατά την 31η.12.2018, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4607/2019 και οποιοδήποτε θέμα αφορά τη σχετική απόσπαση εμπίπτει υποχρεωτικά στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4261/2014Α173Π29, Ν 4607/2019Α61, Ν 4569/2018Α50, Ν 4635/2019Α71, Ν 4756/2020Α52, Ν 4778/2021Α36
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή