Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 178
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν είναι δυνατή κατά νόμο η επανένταξη στα μητρώα των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά τη διαγραφή του από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ενδιαφερόμενου, τέως φοιτητή του Τμήματος αυτού, από το οποίο διεγράφη, προκειμένου να εγγραφεί στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΗΤΡΟΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Περίληψη : Δεν επιτρέπεται κατά νόμο η επανένταξη στα μητρώα φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά τη διαγραφή του από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, τέως φοιτητή του Τμήματος αυτού, από το οποίο διεγράφη κατόπιν αίτησής του, προκειμένου να εγγραφεί στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α5Π1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α16Π4, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α25Π1, ΕΣΔΑΑ2, Ν 4009/2011Α33Π4, Ν 4009/2011Α33Π12, Ν 1771/1988Α2Π9, ΥΑ Φ253/133030/Α5/2020Α3, ΥΑ Φ253/133030/Α5/2020Α4, Ν 4485/2017Α15Π15, Ν 4186/2013Α4Π1, ΠΔ 66/2017Α1, ΠΔ 66/2017Α35Π1
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΗΤΡΩΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατάσταση : Αποδεκτή