Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 179
Έτος : 2021
Τίτλος : α) Εάν η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται για τη μισθοδοσία του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και β) εάν υφίσταται δικαίωμα του Προέδρου για τη συνέχιση της καταβολής της προσωπικής διαφοράς.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
Περίληψη : Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 4622/2019 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τον υπολογισμό των νομίμων τακτικών και έκτακτων αποδοχών του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο ειδικός τρόπος υπολογισμού και το ύψος των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά από την παράγραφο 8 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 και ως εκ τούτου αυτός δεν δικαιούται την καταβολή της προσωπικής διαφοράς (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4024/2011Α29Π2, Ν 4354/2015Α7Π1, Ν 4354/2015Α27Π1, Ν 4354/2015Α34, Ν 4622/2019Α82Π1, Ν 4622/2019Α87Π1, Ν 4622/2019Α88Π1, Ν 4622/2019Α88Π3, Ν 4622/2019Α88Π4, Ν 4622/2019Α88Π8, Ν 4622/2019Α93Π1, Ν 4622/2019Α96Π7
Λήμματα : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή