Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 14
Έτος : 2022
Τίτλος : Υποβολή ερωτημάτων σχετικά με χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 σε υπό εξυγίανση εταιρεία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Περίληψη : α) Η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία διορθώνεται το συμβόλαιο κτήσης ακινήτων της εταιρείας Ν…Α.Ε., η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν.3588/2007 περί εξυγίανσης επιχειρήσεων, αποτελεί πράξη υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας και εμπίπτει στους όρους αυτής, σύμφωνα με τους οποίους, ο αρμόδιος Έφορος, υποχρεούται να χορηγήσει Αποδεικτικό Ενημερότητας Χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (Βεβαίωση Οφειλής) κατ’ άρθρο 12 του ν. 4174/2013, καθώς και πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α., που να επιτρέπουν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων (ομόφωνα). β) Οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους, βαίνουν προς διαγραφή κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης (ομόφωνα). γ) Τίτλος κτήσης των ακινήτων που μεταβιβάζονται από την από την Ν…Α.Ε. στην Ο….Α.Ε. σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης είναι το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ακινήτων αυτών. Πλην όμως, υπόχρεη κατά το νόμο σε δήλωση στοιχείων ακινήτων και καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και συνακόλουθα νομιμοποιούμενη για τη λήψη πιστοποιητικού του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. για το έτος 2020 (και το έτος 2019) είναι η Ο…Α.Ε. (κατά πλειοψηφία ως προς το έτος 2019).
Διατάξεις : Ν 3588/2007Α99. Ν 3588/2007Α103, Ν 3588/2007Α103Π1, Ν 3588/2007Α103Π6, Ν 3588/2007Α106, Ν 3588/2007Α106Π1, Ν 3588/2007Α106Π3, Ν 3588/2007Α106Π5, Ν 3588/2007Α133, Ν 4223/2013Α1, Ν 4223/2013Α2Π1, Ν 4223/2013Α2Π2, Ν 4223/2013Α41, Ν 3427/2005Α23Π1, Ν 4270/2014Α14, Ν 4174/2013Α12, Ν 4174/2013Α54
Λήμματα : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΟΦΕΙΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή