Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 31
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται: 1. Εάν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του νόμου 4674/2020 η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλει στους υπαλλήλους του ερωτήματος, υπέρ των οποίων ήδη εξεδόθη τελεσίδικο απαλλακτικό βούλευμα, τα δικαστικά έξοδα που κατέβαλαν οι ίδιοι για τη νομική τους υπεράσπιση σε ποινική υπόθεση, χωρίς να έχει προηγηθεί της έκδοσης του απαλλακτικού βουλεύματος σχετική αίτησή τους προς τον e-ΕΦΚΑ για παροχή νομικής υποστήριξης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 3 εδ. α’ του ανωτέρω νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΑΜΑΡΑ ΝΑΤΑΛΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : 1. Επί του πρώτου σκέλους: Δοθέντος ότι σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία του άρθρου 52 παρ. 3 εδ. β’ του ν. 4674/2020 εν προκειμένω συντρέχουν οι προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις, η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλει στους υπαλλήλους Α.Λ. και Κ.Π. τα αιτούμενα από αυτούς δικαστικά έξοδα, τα οποία κατέβαλαν στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους εξ ιδίων για τη νομική τους εκπροσώπηση ενώπιον του Ανακριτή Αθηνών (απολογία κατηγορουμένων για κακούργημα και υποβολή υπομνήματος), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε εν προκειμένω η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο α’ του ανωτέρω άρθρου (υποβολή αίτησης για παροχή νομικής υποστήριξης, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και έκδοση σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ), δεδομένου ότι η τήρηση αυτής της διαδικασίας δεν είναι υποχρεωτική στην εξεταζόμενη περίπτωση. 2. Επί του δεύτερου σκέλους: Στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρώην υπαλλήλων των αναφερομένων σε αυτή φορέων, οι οποίοι εξετάζονται ή διώκονται για αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν κατά το χρόνο που αυτοί έφεραν ακόμη την υπαλληλική ιδιότητα και αφορούν πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την ενάσκηση των τότε καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή προϋποθέσεις, η υποχρέωση της Υπηρεσίας για καταβολή των εξόδων νομικής υπεράσπισης εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμη και αν ο δικαιούχος απολέσει εν τω μεταξύ την υπαλληλική ιδιότητα λόγω παραίτησης/συνταξιοδότησης (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4674/2020 Α52Π1, Ν 4674/2020 Α52Π2, Ν 4674/2020 Α52Π3, ΚΠΟΙΝΔΑ310, ΚΠΟΙΝΔΑ311, ΚΠΟΙΝΔΑ473, Ν 3528/2007Α125, Ν 3528/2007Α126
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΟΧΗ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΜΑΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή