Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 34
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται αν για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή…..» είναι επιτρεπτή, ενόψει των ρυθμίσεων του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου αυτού εκδοθείσης με αρ. 359881/2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η πρόσθετη χρηματοδότησή του με το ποσό των 97.361,68 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του εν λόγω έργου, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε στις 4.2.2021 και περαιώθηκε στις 17.5.2021.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Περίληψη : Στην επίμαχη σύμβαση δεν παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών, προεχόντως διότι η περαίωση των εργασιών έλαβε χώρα εντός του τριμήνου του χρόνου εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά το οποίο οι συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές, κατά τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 5 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016. Εξάλλου, η διενέργεια αναθεώρησης αποκλείεται και για τον πρόσθετο λόγο ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, καθόσον από την επισκόπηση της επίμαχης διακήρυξης και της οικείας σύμβασης και λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για ανάθεση έργου με το σύστημα μελέτης - κατασκευής με κατ’ αποκοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα, προκύπτει ότι δεν είναι επιτρεπτή η διενέργεια αναθεώρησης, καθόσον δεν υφίσταται στη σύμβαση σχετική πρόβλεψη. Τέλος, δυνατότητα αναθεώρησης δεν παρέχεται ούτε δυνάμει της 359881/2021 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και της 15587/2022 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ιδίου Υπουργού. Και τούτο διότι «εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησης» στα οποία εφαρμόζονται οι συντελεστές αναθεώρησης που καθορίσθηκαν με την ως άνω υπουργική απόφαση για τα Α, Β και Γ τρίμηνα του 2021 είναι εκείνα τα οποία συνδέονται με την εκτέλεση εργασιών κατά τα παραπάνω τρίμηνα, ανεξαρτήτως μεν του χρόνου δημοπράτησης, υπό την αυτονόητη ωστόσο προϋπόθεση ότι οι συμβατικές τιμές σύμφωνα με τον γενικό κανόνα παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή θα έπρεπε να εκτελεσθούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης και του επόμενου αυτού (κατ’ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης, όταν πρόκειται για έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού μέχρι 1.500.000 ευρώ). Εν προκειμένω, το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε στις 4.2.2021, η ανάθεσή του εγκρίθηκε στις 4.3.2021 και περαιώθηκε στις 17.5.2021. Κατά συνέπεια, οι τιμές των εκτελούμενων εργασιών όχι μόνο δεν είχαν μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης, αλλά αντιθέτως το σύνολο αυτών εκτελέστηκαν εντός του τριμήνου εκκίνησης της αναθεώρησης που εν προκειμένω εκκινείται κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάθεσης του έργου, ήτοι στις 04.03.2021 και κατά το οποίο οι τιμές των εκτελούμενων εργασιών παραμένουν σταθερές (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4412/2016Α153, Ν 4412/2016Α153Π5, Ν 4412/2016Α153Π9, Ν 4412/2016Α153Π15, Ν 4412/2016Α153Π23, ΥΑ 359881/2021, Ν 4782/2021Α72, Ν 4737/2020Α32
Λήμματα : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή