Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 39
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται, πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, οι οποίες αναφέρονται σε υποχρέωση αποστολής από τους γραμματείς των Ειρηνοδικείων στην ερωτώσα υπηρεσία των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών, μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019, σύμφωνα με τις οποίες η αρμοδιότητα καταχώρισης των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών μεταφέρεται από τα Ειρηνοδικεία στις κατά τόπον Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : Μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019, και την μεταφορά της αρμοδιότητας καταχώρισης των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών από τα Ειρηνοδικεία στις κατά τόπους Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων, έχει μεταφερθεί σ’ αυτές, ως αρμοδίων πλέον υπηρεσιών, και η υποχρέωση για την αποστολή αντιγράφων των καταχωρισθέντων καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών, στην ερωτώσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο ε΄ εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, που εξακολουθεί να ισχύει (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α12Π4, Ν 1667/1986Α1Π1, Ν 1667/1986Α1Π3, Ν 1667/1986Α1Π6, Ν 1667/1986Α1Π7, Ν 1667/1986Α13Π1, Ν 1667/1986Α13Π2, Ν 1667/1986Α14, ΠΔ 142/2017Α34Π3, Ν 3419/2005Α1, Ν 3419/2005Α2Π2, Ν 3419/2005Α18Π4, Ν 4635/2019Α85Π1, Ν 4635/2019Α85Π2, Ν 4635/2019Α85Π4, Ν 4635/2019Α116Π1, Ν 4635/2019Α116Π2, Ν 4635/2019Α116Π3, Ν 4919/2022Α15Π1, Ν 4919/2022Α16Π1, Ν 4919/2022Α17, Ν 4919/2022Α20Π3, Ν 4919/2022Α20Π4, Ν 4919/2022Α20Π5, Ν 4919/2022Α24Π2, Ν 4919/2022Α24Π3, Ν 4919/2022Α58Π1, Ν 4919/2022Α59
Λήμματα : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Κατάσταση : Αποδεκτή