Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 40
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται αν είναι νόμιμη η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, στην περίπτωση που μέλος του συμπεριλαμβάνεται μεν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών της Σχολής, ωστόσο είναι Καθηγητής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) του εξωτερικού, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ενώ έχει συνενωθεί με άλλο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, στην περίπτωση που μέλος του συμπεριλαμβάνεται μεν στο Μητρώο εξωτερικών μελών της Σχολής, ωστόσο είναι Καθηγητής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δεν είναι νόμιμη εξ αρχής, ανεξαρτήτως της εγγραφής του στο Μητρώο, καθόσον ο εν λόγω Καθηγητής δεν είχε κατά τον χρόνο ορισμού του, ως μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την, κατά νόμο, ιδιότητα του μέλους αλλοδαπού Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένου ως ομοταγούς από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. πρέπει, να εισηγηθεί την επικαιροποίηση του Μητρώου των εξωτερικών μελών της Σχολής, κατά το μέρος που αφορά τον συγκεκριμένο Καθηγητή, ώστε με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν γνώμης της Κοσμητείας, να τροποποιηθεί το Μητρώο αυτό, με τη διαγραφή του ανωτέρω Καθηγητή και, ακολούθως, να προβεί σε νέα συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος ως προς τα εξωτερικά μέλη με βάση το επικαιροποιημένο Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α`195) και της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β`225) (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α19Π3, Ν 4009/2011Α19Π7, Ν 4485/2017Α84Π19, Ν 3328/2005Α3, ΠΔ 160/2008Α49, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017Α2Π1, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017Α2Π2, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017Α3Π3, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017Α3Π4
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΛΗ, ΜΗΤΡΩΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΔΟΑΤΑΠ, ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή