Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 59
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται εάν στους διαγωνισμούς μίσθωσης ακινήτων που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εφαρμόζει τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 27 παράγραφος 2 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76) περί μισθώσεων προς στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΑΜΑΡΑ ΝΑΤΑΛΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : Η μη ύπαρξη στο Π.Δ. 715/1979 διάταξης ανάλογης εκείνης του άρθ. 27 παρ. 2 του ν. 3130/2003, δεν υπήρξε ηθελημένη επιλογή του νομοθέτη, ούτε δικαιολογείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον επιδιωκόμενο από αυτόν σκοπό, αντιθέτως, υπήρξε ακούσια και οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάγκη ρύθμισης του κρίσιμου αυτού ζητήματος απλά διέλαθε της προσοχής του νομοθέτη κατά το χρόνο εκείνο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μία συστηματική αντίφαση στο δίκαιο των μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, η οποία, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, επιβάλλεται να θεραπευθεί με την πλήρωση του υπάρχοντος κενού, ώστε να επιλυθούν τα νομικά και πρακτικά προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν ακριβώς λόγω της έλλειψής της και να ικανοποιηθεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στη στέγαση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Η κάλυψη του κενού πρέπει να γίνει με αναλογική εφαρμογή του άρθ. 27 παρ. 2 του ν. 3130/2003 και στις περιπτώσεις που μετά από τη διενέργεια δύο διαδοχικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, δεν ανευρίσκεται κτίριο κατάλληλο προς στέγαση υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, με επιτρεπόμενη τη ζητούμενη χρήση γης. Η ανωτέρω αναλογική εφαρμογή ενδείκνυται για το λόγο ότι η προαναφερθείσα διάταξη είναι η πλησιέστερη προς το κρίσιμο νομικό ζήτημα και επομένως η πιο πρόσφορη προς αναλογική εφαρμογή, δεδομένου ότι θεσπίσθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση του ίδιου ακριβώς πρακτικού και νομικού προβλήματος που μπορεί να ανακύψει στην απολύτως ομοειδή περίπτωση της μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : ΠΔ 59/2018Α1, ΠΔ 59/2018Α3, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α24Π1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α24Π2, Ν 1561/1985Α15, Ν 4685/2020Α44Π1, Ν 578/1977Α3, ΠΔ 715/1979Α26Π1, ΠΔ 715/1979Α26Π2, ΠΔ 715/1979Α28Π1, ΠΔ 715/1979Α28Π2, ΠΔ 715/1979Α29Π1, ΠΔ 715/1979Α29Π6, Ν 3130/2003Α27Π1, Ν 3130/2003Α27Π2
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΝΠΔΔ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΕΝΟ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή