Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 80
Έτος : 2022
Τίτλος : Υποχρέωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για συμμόρφωση προς ακυρωτική δικαστική απόφαση ως προς όλες τις διοικητικές και οικονομικές συνέπειες. Καταβολή αποδοχών λόγω αναδρομικού διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Έναρξη παραγραφής σχετικής απαίτησης. Συμψηφισμός των αποδοχών που δικαιούται να λάβει το μέλος Δ.Ε.Π., λόγω αναδρομικού διορισμού του, με τυχόν αποδοχές που αποκόμισε λόγω της υπηρεσίας του στο Ίδρυμα στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνέχεια της έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, με την οποία μετατράπηκε αναδρομικώς η προσωποπαγής θέση που κατείχε η Ε.Α., ως Καθηγήτρια Εφαρμογών, σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, υποχρεούται, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσής του με την ακυρωτική απόφαση, να καταβάλει στην Ε.Α. τις αποδοχές που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου στον οποίο ανατρέχει η μετατροπή της θέσης της ως Επίκουρης Καθηγήτριας και του χρόνου κατά τον οποίο εξελίχθηκε στη βαθμίδα αυτή, συμψηφίζοντας στο ποσό αυτό ότι η τελευταία έλαβε κατά το ανωτέρω διάστημα, υπηρετούσα στο Ίδρυμα ως Καθηγήτρια Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση και λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική αξίωση της Ε.Α. για λήψη αναδρομικών αποδοχών, γεννήθηκε σε χρόνο που ταυτίζεται με το χρόνο έκδοσης της πράξης αποκατάστασής της και δεν έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη από το άρθρο 49 του ν.δ/τος 496/1974 διετή παραγραφή (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50Π1, ΠΔ 18/1989Α50Π4, ΕΙΣΝΑΚΑ105, ΕΙΣΝΑΚΑ106, ΝΔ 496/1974Α48Π3, ΝΔ 496/1974Α49, Ν 2916/2001Α6Π1, Ν 3404/2005Α11Π1, Ν 4009/2011Α78Π6, Ν 4186/2013Α39Π4
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΘΜΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή