Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 110
Έτος : 2022
Τίτλος : Τίθενται διάφορα ζητήματα που αφορούν στη διάρκεια της θητείας καθώς και τον τρόπο λύσης της υφιστάμενης υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου, η οποία κατέχει οργανική θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) και επελέγη διαρκούσης της θητείας της σε νέα οργανική θέση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 21Β και 21Γ του ν. 3959/2011, σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο της προκήρυξης. Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το ζήτημα αν είναι επιτρεπτή η uno actu λύση της σχέσης εργασίας της και η πρόσληψή της στη νέα οργανική θέση ή πρέπει να εκδοθούν διακριτές πράξεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΙΑΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Περίληψη : Α) Η διάρκεια της θητείας της εν λόγω υπαλλήλου, η οποία προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και επελέγη σε νέα οργανική θέση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διαρκούσης της τετραετούς θητείας της σε οργανική θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη και το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο της επίμαχης προκήρυξης, και ιδίως τις νεοπαγείς διατάξεις των άρθρων 21Β και 21Γ παρ. 1 του ν. 3959/2011, είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσής της για δύο (2) επιπλέον χρόνια, κατ’ ανώτατο όριο (κατά πλειοψηφία). Β) Η (τυχόν) αποδοχή από την ανωτέρω υπάλληλο του διορισμού της στη νέα οργανική θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνεπάγεται την κατά πλάσμα δικαίου παραίτησή της από την οργανική θέση την οποία κατέχει και την αυτοδίκαιη λύση της σχέσης εργασίας της με την εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από το αρμόδιο όργανο (ομόφωνα). Γ) Η λύση της υφιστάμενης σχέσης εργασίας της εν λόγω υπαλλήλου και η πρόσληψή της στη νέα οργανική θέση, αποτελούν σαφώς διακριτές πράξεις, για κάθε μια από τις οποίες εκδίδεται διαφορετική απόφαση (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α18, Ν 3528/2007Α35Π1, Ν 3528/2007Α35Π3, Ν 3959/2011Α12Π1, Ν 3959/2011Α21, Ν 4270/2014Α14, Ν 4795/2021Α71, Ν 4886/2022Α9, Ν 4886/2022Α17, Ν 4886/2022Α18
Λήμματα : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή