Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 117
Έτος : 2022
Τίτλος : Ερωτάται εάν: 1) Η επισυναπτόμενη στο ερώτημα σύμβαση εργασίας του Μ.Σ. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007, 2) η σύμβαση αυτή συνδέεται ή όχι με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, σύμφωνα με τις οποίες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών και 3) σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω υπαλλήλου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 ή σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, εάν αυτή καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 περί ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ληξιαρχική πράξη, ευρίσκεται σε σύμφωνο συμβίωσης με την Μ.Μ., η οποία εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΑΜΑΡΑ ΝΑΤΑΛΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : 1) Η αναφερόμενη στο εξεταζόμενο ερώτημα σύμβαση εργασίας, η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Μ.Σ. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ορισμένη χρονική διάρκεια και προκειμένου αυτός να εργασθεί ως διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός του Έλληνα ευρωβουλευτή, Α.Κ., αποτελεί «αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», κατά τους ορισμούς των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του νόμου 3528/2007 (ομόφωνα). 2) «Μετακίνηση» κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 αποτελεί και η περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ αποδέχεται θέση σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτείται τη χορήγηση σε αυτόν άδειας άνευ αποδοχών, προκειμένου να μεταβεί στην αλλοδαπή για να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντά του και να παράσχει τις υπηρεσίες του στον εν λόγω Φορέα. Επομένως, η σύμβαση εργασίας του Μ.Σ. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εντεύθεν αίτησή του προς χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω απαγορευτικές διατάξεις (κατά πλειοψηφία). 3) α) Ο Μ.Σ., ο οποίος τελεί σε σύμφωνο συμβίωσης με την Μ.Μ., που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει άδεια άνευ αποδοχών δυνάμει της διάταξης του άρθ. 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007, προκειμένου να ασκήσει το οικογενειακού δικαίου δικαίωμά του στη συμβίωση με τη Μ.Μ., διότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης εμπίπτουν όχι μόνο οι stricto sensu σύζυγοι, αλλά και τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης (ομόφωνα). β) Πλην όμως, δεν μπορεί να χορηγηθεί στον Μ.Μ. άδεια από την Υπηρεσία του, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3528/2007, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών δυνάμει των διατάξεων του άρθ. 51 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, διότι η εν λόγω διάταξη (του άρθ. 31 του ν. 3528/2007) προϋποθέτει την ενεργό παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του υπαλλήλου, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω (κατά πλειοψηφία). Η γνωμοδότηση γίνεται αποδεκτή από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως προς το πρώτο ερώτημα, το δεύτερο ερώτημα και το α΄ του τρίτου ερωτήματος.
Διατάξεις : ΣΛΕΕΑ288, ΣΛΕΕΑ336, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α21Π1, Ν 3528/2007Α2Π1, Ν 3528/2007Α31Π1, Ν 3528/2007Α31Π2, Ν 3528/2007Α51, Ν 3986/2011Α37Π2, ΠΔ 410/1988Α14Π1, Ν 4356/2015Α12, Ν 4635/2019Α71Π1, Ν 4756/2020Α52, Ν 4764/2020Α103Π1, Ν 4764/2020Α103Π3, Ν 4764/2020Α103Π4, Ν 4764/2020Α106, Ν 4764/2020Α107Π1, Ν 4778/2021Α36Π1, Ν 4778/2021Α36Π2, Ν 4778/2021Α48Π3, ΚανΕΕ 45/1962
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κατάσταση : Εν μέρει αποδεκτή