Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 471
Έτος : 2007
Τίτλος : Δυνατότητα αποκομιδής υλικών μη λειτουργούντος δημοσίου λατομείου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Περίληψη : Ο εκμισθωτής δημοσίου λατομείου, έχει δικαίωμα να αναλάβει τα αδρανή υλικά από το χώρο του λατομείου, εφ’ όσον αυτά παρήχθησαν κατά τον χρόνο νόμιμης λειτουργίας του λατομείου. Τα παρανόμως εξορυχθέντα υλικά δημοσίου λατομείου εκποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και το προϊόν περιέρχεται στο Δημόσιο.
Διατάξεις : Ν 2647/1998Α4Π6 Ν 1428/1984Α2 Ν 1428/1984Α16 ΑΚΑ1067
Λήμματα : ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή