Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 133
Έτος : 2020
Τίτλος : Εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους και τρίτους κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους στον ΟΠΕΚΑ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Περίληψη : Πρόσωπο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από ιδιώτη μπορεί να παραλαμβάνει από Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ έγγραφα, τα οποία περιέχουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του εντολέα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος παραλαμβάνει έγγραφα, διαπιστωτικές πράξεις κλπ με την επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας και προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος συγκεκριμένου εντολέα.
Διατάξεις : Ν 1599/1986Α8, Ν 1599/1986Α22Π6, ΑΚΑ211, ΑΚΑ215, ΑΚΑ216, ΑΚΑ217, ΑΚΑ218, ΑΚΑ223, ΠΔ 28/2015Α1, ΚανΕΕ 2016/279Α2, ΚανΕΕ 2016/279Α4, ΚανΕΕ 2016/279Α11, ΚανΕΕ 2016/279Α15, Ν 4194/2013Α1, Ν 4194/2013Α2
Λήμματα : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή