Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 144
Έτος : 2020
Τίτλος : Νομιμότητα απόσπασης στο εξωτερικό εκπαιδευτικού καταδικασθέντος πρωτοδίκως για τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της νόθευσης δημοσίου εγγράφου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΡΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Περίληψη : Η πρόβλεψη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κωλυμάτων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, πλέον των προβλεπόμενων στον νόμο, είναι νόμιμη, ως ερειδόμενη στην παρασχεθείσα προς τον Υπουργό νομοθετική εξουσιοδότηση. Στα κωλύματα αυτά δεν εμπίπτει η καταδίκη για το πλημμέλημα της ψευδούς βεβαίωσης (ομόφωνα), ενώ εμπίπτει η καταδίκη για το πλημμέλημα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α43Π1, Σ1975/1986/2001/2019Α43Π2, Ν 3528/2007Α8Π1, ΠΟΙΝΚΑ216, ΠΟΙΝΚΑ242Π1, ΠΟΙΝΚΑ242Π2, Ν 4415/2016Α16, Ν 4653/2020Α39, Ν 4692/2020Α29, Ν 4713/2020Α23, ΚΥΑ 66793/Η2/26-4-2018Α2
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΘΕΥΣΗ , ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή