16
Αυγ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 419/2022 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαχείριση και νομική επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.
21
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 366/2022 Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)
14
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 347/2022 Καθορισμός καθηκόντων του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (N.Σ.Κ.).
12
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 365/2022 Κατανομή των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ στις Υπηρεσιακές Μονάδες του, κατά εκπαιδευτική κατηγορία και κλάδο – ειδικότητα και ορισμός του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετεί σε αυτές.
12
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 351/2022 Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 6 ν.1816_1988 για τις διαιτησίες.
12
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 333/2022 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
12
Ιουλ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 234/2022 Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1816/1988, όπως ισχύει.
25
Φεβ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 125/2022 Ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 482/2021 (Β΄ 2894).
24
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 26/2022 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τους Λειτουργούς και τους πρώην Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
14
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 15/2022 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
14
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 9/2022 Καθορισμός καθηκόντων των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
29
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 482/2021 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).
9
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 457/2021 Αρμοδιότητες των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 446/2021 Καθορισμός καθηκόντων των ασκούμενων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.
22
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. 427/2021 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 321/2021 (Β'3941) κατά το μέρος που αφορά στην τοποθέτηση Προϊσταμένων και αναπληρωτών τους, στους Σχηματισμούς Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων ημεδαπής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.
8
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 411/2021 Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων λειτουργίας της.
8
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 404/2021 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων λειτουργίας του.
7
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. 401/7-10-2021 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.