14
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 15/2022 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
14
Ιαν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 9/2022 Καθορισμός καθηκόντων των Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
29
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 482/2021 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).
9
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 457/2021 Αρμοδιότητες των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
4
Νοε
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 446/2021 Καθορισμός καθηκόντων των ασκούμενων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.
22
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. 427/2021 Τροποποίηση της απόφασης της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 321/2021 (Β'3941) κατά το μέρος που αφορά στην τοποθέτηση Προϊσταμένων και αναπληρωτών τους, στους Σχηματισμούς Δικαστικών και Εξωδίκων Υποθέσεων ημεδαπής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.
8
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 411/2021 Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων λειτουργίας της.
8
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ 404/2021 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων λειτουργίας του.
7
Οκτ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Σ.Κ. 401/7-10-2021 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.