Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 127
Έτος : 2022
Τίτλος : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Eρωτάται: α) εάν είναι απαραίτητη η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της προκήρυξης των θέσεων για την επιλογή επιστημόνων, ως Εντεταλμένων Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022 (Α΄141), καθώς δεν ορίζεται ρητά στην εν λόγω διάταξη και β) εάν αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των προκηρύξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο είναι ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ο Κοσμήτορας της Σχολής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : α) Δεν είναι απαραίτητη, κατά νόμο, η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της προκήρυξης των θέσεων για την επιλογή επιστημόνων, ως Εντεταλμένων Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022 (Α΄141) και β) αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των προκηρύξεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, είναι ο Κοσμήτορας της οικείας Σχολής (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4957/2022Α15Π1, Ν 4957/2022Α22Π2, Ν 4957/2022Α30Π1, Ν 4957/2022Α30Π2, Ν 4957/2022Α33Π1, Ν 4957/2022Α173Π1, Ν 4957/2022Α173Π2, Ν 4957/2022Α173Π3, Ν 4957/2022Α173Π4, Ν 4957/2022Α173Π7, Ν 4957/2022Α173Π8, Ν 4957/2022Α485, Ν 4957/2022Α489, Ν 4009/2011Α80Π22, Ν 4009/2011Α81, Ν 4405/2016Α4Π13, Ν 4485/2017Α84Π9, Ν 2083/1992Α6Π2, Ν 2083/1992Α6Π3, ΠΔ 75/2013Α1
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΕΙ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή