Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 115
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται εάν η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε άλλους δημόσιους φορείς καθώς και η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναδρομικώς διορισθείσας υπαλλήλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να αναγνωριστεί αναδρομικά ή από την υποβολή της σχετικής αίτησής της.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Περίληψη : Σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση, δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα αναδρομικός διορισμός υπαλλήλου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει, ύστερα και από, την μετά την πραγματική ανάληψη υπηρεσίας, θετική κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, η προϋπηρεσία της υπαλλήλου αυτής που διανύθηκε σε άλλους δημόσιους φορείς καθώς η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να αναγνωριστεί επίσης αναδρομικά από την επομένη εργάσιμη ημέρα του αναδρομικού διορισμού της (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ 1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 4354/2015Α7Π1, Ν 4354/2015Α8, Ν 4354/2015Α9Π1, Ν 4354/2015Α9Π3, Ν 4354/2015Α10Π1, Ν 4354/2015Α11Π1, Ν 4354/2015Α11Π2, Ν 4354/2015Α11Π4, Ν 3068/2002Α1, Ν 702/1977Α4Π1, ΠΔ 18/1989Α50Π1, ΠΔ 18/1989Α50Π3, ΠΔ 18/1989Α50Π4, ΠΔ 18/1989Α50Π5, ΕΙΣΝΑΚΑ105, ΕΙΣΝΑΚΑ106, ΑΚΑ298
Λήμματα : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κατάσταση : Αποδεκτή