ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Νίκη Μαριόλη

 

Η Νίκη Μαριόλη του Βασιλείου  επελέγη ως Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το Προεδρικό Διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 15/01-09-2023  και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ Γ΄, με αριθμό 2223/05-09-2023.

H Νίκη Μαριόλη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Άνω Καλαμακίου και εισήλθε στη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 1977.

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο «Δημόσιο Δίκαιο» διετούς φοίτησης της Νομικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 1983 εισήλθε, μεταξύ των πρώτων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τοποθετήθηκε:

 • Στη Νομική Διεύθυνση των Ν.Υ.Δ. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1983-1990).
 • Στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1990-1994).
 • Στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (1994-2003).
 • Στο Γ.Ν.Σ. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Προεδρίας) (2003-2008).
 • Στο Γ.Ν.Σ. στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (πρώην Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.) (2008-2015) ως Προϊσταμένη, με  παράλληλα καθήκοντα στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (2013—2014).
 • Στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2015-2016), ως Προϊσταμένη.
 • Στο Γ.Ν.Σ. στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016-2020) ως Προϊσταμένη, με παράλληλα καθήκοντα στο Γ.Ν.Σ. στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (2018-2020)

Στις 19-08-2020, μετά την προαγωγή της στον βαθμό της Αντιπροέδρου, τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη στο Γ.Ν.Σ. στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης), με παράλληλα καθήκοντα στο ΓΝΣ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (2020-2023), διετέλεσε δε Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του ΝΣΚ από την προαγωγή της σε Αντιπρόεδρο.

Την 01-01-2023 τοποθετήθηκε στο Γραφείο Επιθεώρησης ως Προϊσταμένη, με παράλληλα καθήκοντα στο ΓΝΣ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω υπηρεσίας της έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων και έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος σε πλήθος επιτροπών και συμβουλίων «οιονεί δικαιοδοτικών», νομοτεχνικών, υπηρεσιακών-πειθαρχικών και γνωμοδοτικών. Ενδεικτικά:

 • Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
 • Πρόεδρος  στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2839/2000 για τα θέματα εποπτείας των ΟΤΑ (νυν άρθρο 152 του ν. 3463/2006).
 • Πρόεδρος Επιτροπής για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που  διέπει τις κρατικές δημοσιεύσεις στον τύπο.
 • Μέλος Ειδικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση  κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο εθνικό δίκαιο.
 • Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων για την προσαρμογή στο δίκαιο της ΕΕ σε θέματα αρμοδιότητας των Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
 • Πρόεδρος Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ.
 • Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ.
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων.
 • Μέλος της Επιτροπής μελέτης και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Μέλος διαιτητικού δικαστηρίου σε διαιτητική δίκη (I.C.C.).
 • Μέλος Επιτροπής για τη σύσταση αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών Α΄ Κύκλου στη Φιλοσοφική Σχολή για πολίτες εκτός Ε.Ε.
 • Πρόεδρος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΑΔΕ).
 • Πρόεδρος Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών.
 • Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή του ΚΗ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
 • Μέλος σε Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια Νομικών Συμβούλων, Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων.
 • Πρόεδρος των Δευτεροβαθμίων Ανωτάτων Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.