Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 268
Έτος : 2019
Τίτλος : Μεταθέσεις διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου και αντιστρόφως.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Περίληψη : H Υπηρεσία, στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 85 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», δύναται να διενεργήσει μεταθέσεις διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων, κατόπιν αίτησης των υπαλλήλων και για προσωπικούς λόγους (εφόσον βεβαιώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών) από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση ότι η μετάθεση γίνεται σε κενή θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας που ήδη ο μετατιθέμενος υπάλληλος κατέχει προς κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης (ομόφ.).
Διατάξεις : ΠΔ 410/1988Α28, Ν 3528/2007Α67Π1, Ν 3528/2007Α67Π5, Ν 3528/2007Α67Π10, ΠΔ 18/2018Α70, ΠΔ 18/2018Α72Π1, ΠΔ 18/2018Α75, ΠΔ 18/2018Α77, ΠΔ 18/2018Α79, ΠΔ 18/2018Α80, ΠΔ 18/2018Α85Π1
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κατάσταση : Αποδεκτή