Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 132
Έτος : 2020
Τίτλος : Ζητήματα σχετικά με την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών – Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Εφετείου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΚΟΥΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Περίληψη : Μετά την ακύρωση, με δικαστική απόφαση, της απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί διορισμού της Μ.Φ. στη θέση της Διοικητικής Διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4375/2016, και την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα αιτιολογημένη κρίση, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Διοικητικού Διευθυντή της παραπάνω Υπηρεσίας, η οποία θα επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης, θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με βάση τις νεότερες διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού με τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 2 του ν. 4636/2019. Η Επιτροπή αυτή δεν υποχρεούται να επανεξετάσει τις υποψηφιότητες των έξι (6) ενδιαφερομένων για την προκηρυχθείσα θέση, οι οποίοι είχαν, ήδη, αποκλεισθεί από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε στάδιο προγενέστερο εκείνου, στο οποίο αναφέρεται η ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Διοίκησης σε συμμόρφωση στην ακυρωτική απόφαση του θέματος, η παραπάνω Επιτροπή οφείλει να προβεί: α) στην επαναμοριοδότηση, με νέα αιτιολογημένη κρίση, της υποψήφιας Ε.Κ. όσον αφορά στα κριτήρια της κατοχής διδακτορικού τίτλου και επαγγελματικής εμπειρίας κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ακυρωτική απόφαση, β) στην κατάρτιση νέου συγκεντρωτικού πίνακα υποψηφίων για τη θέση κατά φθίνουσα σειρά, χωρίς να απαιτείται προς τούτο επαναμοριοδότηση και επαναξιολόγηση των λοιπών τεσσάρων (4) συνυποψηφίων της Ε.Κ. και γ) σε νέα εισήγηση προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τους τρεις (3) επικρατέστερους, κατά τον τελευταίο αυτόν πίνακα, υποψηφίους.
Διατάξεις : Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50, Ν 4375/2016Α4Π1, Ν 4399/2016Α86Π1, Ν 4375/2016Α5Π1, Ν 4375/2016Α5Π9, Ν 4375/2016Α5Π10, Ν 4375/2016Α5Π14, Ν 4375/2016Α5Π15, Ν 4636/2019Α116Π2
Λήμματα : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή