Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 10
Έτος : 2022
Τίτλος : Αν για τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), θα πρέπει να αντικατασταθεί το μέλος που απουσιάζει σε επιστημονική άδεια μεγαλύτερη των τριών μηνών και το μέλος που υπέβαλε παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης και σε θετική περίπτωση με ποια διαδικασία θα γίνει ο ορισμός των νέων μελών, ποια θα είναι η διάρκεια της θητείας του νέου μέλους που θα οριστεί στη θέση αυτού που απουσιάζει με επιστημονική άδεια και πως θα υπολογιστεί η απαρτία κατά το χρόνο που η Συνέλευση συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Απαιτείται η αντικατάσταση τόσο του μέλους που αποχώρησε λόγω επιστημονικής άδειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, όσο και του μέλους που παραιτήθηκε, προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να συνεδριάζει νόμιμα μετά την πάροδο τριμήνου αφής έλαβαν χώρα οι ως άνω υπηρεσιακές μεταβολές. Η αντικατάσταση του μέλους που απουσιάζει με επιστημονική άδεια θα γίνει για το υπόλοιπο της θητείας του, που συμπίπτει με την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα νέα μέλη και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα προέλθουν από εκλογικές διαδικασίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.1 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του ν.4485/2017, των Τομέων που εκπροσωπούσαν τα ελλείποντα μέλη. Καθό χρόνο η Συνέλευση συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση η απαρτία θα πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των μελών, τα οποία προκύπτουν από τον νόμο και έχουν οριστεί με την πράξη συγκρότησης (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α16Π1, Ν 4009/2011Α23Π2, Ν 4009/2011Α23Π7, Ν 4009/2011Α27Π1, Ν 4009/2011Α31, Ν 4009/2011Α33Π1, Ν 4009/2011Α80Π22, Ν 4009/2011Α81Π16, Ν 2530/1997Α1Π1, Ν 2530/1997Α1Π2, Ν 2530/1997Α2Π2, Ν 4485/2017Α20, Ν 4485/2017Α21Π1, Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α147, Ν 3528/2007Α148Π1, Ν 3528/2007Α148Π4, Ν 3528/2007Α148Π5, Ν 2690/1997Α13Π1, Ν 2690/1997Α13Π2, Ν 2690/1997Α13Π3, Ν 2690/1997Α13Π5, Ν 2690/1997Α13Π6, Ν 2690/1997Α14Π1, Ν 2690/1997Α15Π1
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΛΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΑΡΤΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή